13.99€
ماهانه
Dragon Mushu 2.1 (22 موجود است)
Dragon Mushu 2.1
1Gbps Seedbox
1.5TB Storage (1365GiB)

10 000GiB Traffic/Month
20.99€
ماهانه
Dragon Toruk 2.1 (13 موجود است)
Dragon Toruk 2.1
1Gbps Seedbox
2.5TB Storage (2275GiB)

20 000GiB Traffic/Month
39.99€
ماهانه
Dragon Shenlong 2.1 (5 موجود است)
Dragon Toruk 2.1
1Gbps Seedbox
5TB Storage (4550GiB)

40 000GiB Traffic/Month
99.99€
ماهانه
Dragon Temeraire 2.1
Dragon Toruk 2.1
1Gbps Seedbox
12TB Storage (10 920GiB)

100 000GiB Traffic/Month
شروع از
9.99€
ماهانه
Dragon Mushu 2.0 (30 موجود است)
Dragon Mushu 2.0
1Gbps Seedbox
675GiB HDD

15TB Traffic/Month
شروع از
17.99€
ماهانه
Dragon Toruk 2.0 (22 موجود است)
Dragon Toruk 2.0
1Gbps Seedbox
1350GiB HDD

30TB Traffic / Month
شروع از
19.99€
ماهانه
Dragon Shenlong 2.0 (14 موجود است)
Dragon Shenlong 2.0
1Gbps Seedbox
2025GiB HDD

40TB Traffic / Month
شروع از
24.99€
ماهانه
Dragon Temeraire 2.0 (9 موجود است)
Dragon Temeraire 2.0
1Gbps Seedbox
2700GiB HDD

60TB Traffic / Month